کاربردهای غیر نیروگاهی انرژی خورشیدی

کاربردهای غیر نیروگاهی انرژی خورشیدی

کاربردهای غیر نیروگاهی انرژی خورشیدی را به صورت خلاصه در این مطلب بیان می کنیم.

خورشید خود نه تنها منبع عظیم انرژی است بلکه سرآغاز حیات و منشاء سایر انرژی ها نیز هست. در هر ثانیه حدود ۲/۴ میلیون تن از جرم خورشید به انرژی تبدیل می شود. مطابق برآوردهای علمی این کره نورانی را می توان تا ۵ میلیارد سال آینده به عنوان منبع انرژی به حساب آورد. انرژی ذخیره شده در سوخت های فسیلی، انرژی های باد، امواج دریا و بسیاری موارد دیگر از انرژی دریافتی زمین از خورشید ناشی می شود. به عبارتی تقریباً تمامی منابع انرژی روی زمین بوسیله خورشید تأمین می شود. تنها انرژی اتمی، انرژی داخل زمین و آن قسمت از انرژی جذر و مد که ناشی از نیروی جاذبه ماه می باشد، بوسیله خورشید تولید نمی شود. در نتیجه گداخت هسته ای و تبدیل جرم به انرژی، در هر ثانیه ۱۰۲۰×۱/۱ کیلووات ساعت انرژی از خورشید ساطع می شود. تنها نیمی از یک میلیاردیوم این انرژی به سطح بیرونی جو زمین برخورد می کند. این انرژی معادل ۱۰۱۸×۵/۱ کیلووات ساعت در سال است. به دلیل بازتاب، تفرق و جذب توسط گازها و ذرات معلق در جو ۴۷% از این انرژی به زمین می رسد. بدین ترتیب انرژی تابیده شده به سطح زمین سالانه حدوداً ۱۰۱۷×۷ کیلووات ساعت می باشد.

کاربردهای غیر نیروگاهی انرژی خورشیدی

کاربردهای غیر نیروگاهی انرژی خورشیدی

علاوه بر تولید برق به کمک حرارت خورشید در نیروگاه، میتوان از این انرژی در کاربردهای دیگری هم استفاده کرد. از کاربردهای غیرنیروگاهی می توان موارد زیر نام برد:

آب گرمکن و حمام خورشیدی

سرمایش و گرمایش خورشیدی

آب شیرین کن خورشیدی

خشک کن خورشیدی

اجاق خورشیدی

کوره های خورشیدی